شرکت پاسيکو  > شرح خدمات >سازمان و منابع انساني

 

 

سازمان و منابع انساني          

 

مشاوره، پژوهش و آموزش در:

 • طراحي و تدوين ساختار سازماني و شرح وظایف کارکنان

 • ارائه خدمات مربوطه در راستاي برنامه‌هايي نظير برون‌سپاري و کوچک‌سازي

 • تدوين برنامه‌هاي تحول سازماني شامل بررسي امکان و نحوه تغييرات در ساختار و تشکيلات سازمان

 • انجام طرح‌هاي سنجش ميزان رضايت کارکنان

 • آموزش، مشاوره و يا برعهده گرفتن بخشي از فرآيندهاي مديريت منابع انساني نظير:

 • جذب و استخدام نيروي انساني

 • مديريت/ارزيابي عملکرد کارکنان

 • برنامه ريزي منابع انساني

 • آموزش و توسعه منابع انساني

 • طراحي سيستم هاي جبران خدمت کارکنان

 • استعداديابي و جانشين پروري

 

 سازمان و منابع انساني