شرکت پاسيکو  > شرح خدمات >سازمان و منابع انساني

 

 

سازمان و منابع انساني          

 

مشاوره، پژوهش و آموزش در:

  • طراحي و تدوين ساختار سازماني و شرح وظایف کارکنان

  • ارائه خدمات مربوطه در راستاي برنامه‌هايي نظير برون‌سپاري و کوچک‌سازي

  • تدوين برنامه‌هاي تحول سازماني شامل بررسي امکان و نحوه تغييرات در ساختار و تشکيلات سازمان

  • انجام طرح‌هاي سنجش ميزان رضايت کارکنان

  • آموزش، مشاوره و يا برعهده گرفتن بخشي از فرآيندهاي مديريت منابع انساني نظير:

  • جذب و استخدام نيروي انساني

  • مديريت/ارزيابي عملکرد کارکنان

  • برنامه ريزي منابع انساني

  • آموزش و توسعه منابع انساني

  • طراحي سيستم هاي جبران خدمت کارکنان

  • استعداديابي و جانشين پروري

 

 سازمان و منابع انساني